Monimuotoisuus on yrityksen voimavara

 


 

Monimuotoisuus on yrityksen voimavara

 

Yhä useammalta työpaikalta löytyy työntekijöitä, jotka tulevat erilaisista kansallisista ja etnisistä taustoista. Monikulttuurinen työyhteisö tuo yritykselle hyötyjä.Tervetuloa 14.5 klo 8.30 Culture Connect Breakfastille, jossa kuulemme mm. neljän yrityksen kokemuksista ja opeista liittyen monikulttuurisuuteen. Faktaa on että kun työyhteisöt ovat monimuotoisempia, työelämästä tulee reilumpaa ja organisaatiot menestyvät.

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu eri kulttuureista, kielistä, uskonnoista. Työn ja yrityselämän kontekstissa koetaan, että se rikastuttaa työn tekemisen tapoja ja tarjoaa uusia näköaloja niin työnantajille kuin työntekijöille.

Ukrainan sodan myötä monikulttuurisuus on yleistynyt Salonkin työelämässä, kun monet vieraskieliset työntekijät ovat työllistyneet paikallisiin yrityksiin. Yrityssalolla ilmiö tunnistetaan voimavarana.

“Täällä on mittava joukko työikäisiä, joiden monipuolista osaamista yritykset voivat hyödyntää. Salon ja Someron seudulla on toista tuhatta vieraskielistä, jotka ovat valmiita tekemään töitä”, näkee Yrityssalon Juha Metsänoja.

Tukea hanketyöstä

Vieraskielisten työllistymistä edistetään Yrityssalon johdolla järjestelmällisesti. Sen mahdollistaa  uusi KotoSalo ja KotoSomero – Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla ESR -hanke. Hankkeen tavoitteena on Metsänojan johdolla viestiä monikulttuurisuuden arvosta eri työyhteisöille.

“Kerron mielelläni tästä mahdollisuudesta ja siihen liittyvästä terminologiasta työnantajille, järjestän erilaisia kohtaamisia työnantajille ja yhdessä voimme oppia ja hyötyä toisten kokemuksista ja opeista”, hän tiivistää. Tässä onnistumisessa Metsänoja tukeutuu jo olemassa oleviin kumppaniverkostoihin sekä aikaisempiin yrityskontakteihin.

Projektissa yhtenä tavoitteena on myös edistää vieraskielisten yrittäjävalmiuksia, auttaa heitä ymmärtämään mitä yrittäjyys Suomessa on sekä tarjota yrityksille käyttöön pitkäaikaistyöttömien työllistämismallia.

“Edistämme kohtaamisia tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Haluamme olla esillä, herättää avointa keskustelua ja kannustaa yrityksiä uusiin kokeiluihin.”

Monikulttuurisuuden monet hyödyt

Keskustelu työyhteisön monikulttuurisuudesta on vilkasta ja sen puolesta puhutaan nyt paljon. Mutta mitä konkreettisia hyötyjä monimuotoisuus voi tarjota yrityksille?

Metsänoja nostaa esiin kolme tekijää. Ne ovat viestinnän, osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen.

“Monikulttuurinen työyhteisö antaa tilaa ideoille ja innovaatioille ja tekee mahdolliseksi viestiä niistä ennakkoluulottomasti. Tällainen hyväksyvä ja inklusiivinen työympäristö houkuttelee yrityksiin myös enemmän osaajia. Ymmärrys vieraista kielistä ja kulttuureista taas avaa pääsyn sellaisille markkinoille, joita ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää”, hän perustelee.

Edellämainitut tekijät voivat kasvattaa yrityksen liiketoimintaa lyhyelläkin aikavälillä. Löytyy lisäksi neljäs hyötynäkökohta. Sen perspektiivi on laajempi.

“Monikulttuurisuus kasvattaa yrityksen brändiarvoa. Etnisesti kirjava työyhteisö tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia verkostoja ja sidosryhmiä. Samalla se voi lisätä yhteiskunnallista toimijuutta”, Metsänoja sanoo.

Onko Salo valmis työelämän muutoksiin?

Siinä missä yrityksille on tarjolla useita hyötyjä, voittavat samalla työntekijätkin. Sen taustalla on työkulttuurin sisäinen muutos.

“Työntekijälle työn arvo syntyy aina työn merkityksellisyydestä. Monikulttuurisuus tuo uusia tapoja tehdä työtä ja löytää siitä merkityksiä.”

Monikulttuurisuuteen kuuluu myös, että se on jatkuvassa muutoksessa. Eräänlaisena dynaamisena prosessina sen suuntaan vaikuttavat kaikki työyhteisössä olevat. Ollaanko Salossa valmiita työelämän suunnan muutoksiin?

“Tässähän suomalaiset ovat edelläkävijöitä. Nokian aikana Salossa työskenteli ihmisiä yli kuudestakymmenestä eri etnisestä taustasta. Se lisäsi väistämättä out of the box -ajattelua. Nyt sama on mahdollista, riippumatta siitä, toimiiko yritys teollisuudessa, hoitoalalla tai matkailussa”, Metsänoja näkee.

 

Monikulttuurisuus tutuksi – tunne käsitteet!

Monikulttuurisuus voi olla merkittävä voimavara organisaatiolle, joka haluaa menestyä nykypäivän monimuotoisessa ja globaalissa liike-elämässä. Kun yritys pyrkii houkuttelemaan lahjakkaita työntekijöitä, palvelemaan monipuolista asiakaskuntaa ja edistämään innovaatiota ja kilpailukykyä, on hyvä tuntea termit ilmiön taustalla. Tässä muutamia.

Inkluusio

Tarkoittaa mukaan kuulumista ja osallisuutta. Siis sitä, kuinka paljon johonkin toimintaan, palveluun tai organisaatioon otetaan mukaan ihmisiä, jotka saattaisivat muuten jäädä ulkopuolelle tai tulla marginalisoiduiksi.

Kulttuurisensitiivisyys

Halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri kulttuuritaustoista olevia. Lähtökohtana on jokaisen henkilön kohteleminen yksilönä, jolla on omat henkilökohtaiset tarpeensa ja ominaisuutensa. Jokaisella on oikeus ilmaista kulttuuriaan, tulla kuulluksi ja hyväksytyksi sen kanssa.

Monikulttuurisuus

Työelämässä monikulttuurisuudella viitataan yleensä kansalaisuuteen, alkuperään, uskontoon tai kieleen. Kulttuuri koostuu sekä tiedostetuista että tiedostamattomista tekijöistä. Ulospäin näkyviä ovat esimerkiksi pukeutuminen, ruokatottumukset, tervehtiminen ja muu tapakulttuuri. Tiedostamattomia ovat maailmankuva ja arvot. Ne määrittelevät, mikä on henkilölle tärkeää, mikä häpeällistä, millainen käytös on sallittua ja kenellä on oikeus käyttää valtaa.

Diversiteetti

Tarkoittaa monimuotoisuutta. Sisältää pysyväisluonteisten ominaisuuksien (kuten etninen tausta) lisäksi myös ajan myötä muuttuvat piirteet. Niitä ovat ikä, sukupuoli, toimintakyky, terveydentila, perhetilanne, koulutus, sosiaalinen ja taloudellinen asema.

Integraatio

Tarkoittaa sopeutumista eli uuden yksilön tai ryhmän asettumista tai saattamista toimivaksi osaksi yhteiskuntaa. Integraatio viittaa nimenomaan yksilön tai ryhmän yhteiskunnalliseen toimintakykyyn, mutta ei identiteettien sulauttamiseen tai sulautumiseen uuden kulttuurin mukaisiksi.

Syrjintä

Epäoikeudenmukaista kohtelua tai eriarvoista toimintaa tiettyä ihmisryhmää kohtaan heidän etnisen taustansa, uskonnon tai muun ominaisuuden perusteella.

Kulttuurienvälinen kommunikaatio

Viestintää eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Kulttuurienvälinen kommunikaatio ei rajoitu kielitaitoon, vaan vaatii ymmärrystä erilaisista tavoista kommunikoida ja tulkita viestejä.

Kulttuurivaihto

Eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä ideoiden, tapojen ja arvojen jakamista. Kulttuurivaihto voi johtaa uusien käytäntöjen ja identiteettien syntymiseen.

 

 

KotoSalo ja KotoSomero – Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla ESR -hanke

Hankkeen tarkoituksena on koota yrityksiä edistämään vierasperäisten osaajien työllistymistä Salossa ja Somerolla. Hankeaika on 1.2.2024-31.1.2027. Tuona aikana hankkeeseen odotetaan osallistuvan yhteensä 60 eri kokoista yritystä.

Yrityssalo toimii hankkeen osatoteuttajana, ja Yrityssalon vastuulla hankesuunnitelmassa ovat:

  • Monikulttuurisen työnantajayhteistyön koordinointi ja työyhteisöjen monimuotoisuuden edistäminen verkostomaisella toimintatavalla
  • Pitkäaikaistyöttömien työllistämismallin, Kolmiresurssin (Salon Seudun Työkeskus) juurruttaminen työnantajayrityksiin
  • Monikulttuuristen työnantaja-työnhakija-kohtaamisten suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
  • Maahanmuuttaneiden ja kansainvälisten osaajien yrittäjyysvalmiuksien edistäminen valmennusten ja täsmäinfojen avulla